نظر سنجی...

بهترین چرخ خیاطی کدام است؟

  • Bernina-برنینا
  • KACHIRAN-کاچیران
  • MARSHALL-مارشال
  • Brother-برادر
  • JANOME-ژانومه
  • Elna-النا